obchodní společnosti

CONTINENTAL GASTRO, s.r.o. 

IČO: 07721153
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Adresa: 28. října 93/25, Kateřinky, 747 05 Opava

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese opera-caffe.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní “).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
   • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
   • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
   • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
    • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
   • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
   • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
   • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Horn      ;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající       plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. 
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
   1. Dodací podmínky:

   Termín doručení je individuální dle počtu přijatých objednávek a zaneprázdněnosti restaurace, maximální doba doručení je 120 minut. Zákazník se může o předpokládaném času doručení své objednávky informovat u dispečera přijímajícího telefonické objednávky na telefonním čísle uvedeném výše a také inzerovaném na stránkách www.bistroucerta.cz. Tento čas je však pouze orientační. Jídlo bude podle provozních možností dodavatele doručeno v co nejkratší možné době. V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, přímo ovlivňující zpoždění objednávky, bude zákazník včas upozorněn na tuto skutečnost.

   Jídlo se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím domu. Při dodávce zboží obdrží zákazník také doklad popřípadě kompletní nabídku s kompletními informacemi o objednávce.

   Jídla jsou určena k okamžité spotřebě.

  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
  • Ustanovení uvedená v čl. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Horní náměstí, Opava, telefonicky na čísle +420 775 070 082 
  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl.
  • Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 4. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Objednávka jídla

Objednávku pizzy a ostatního rychlého občerstvení s rozvozem po Opavě a okolí je možné provést telefonicky. Tato objednávka je závazná pro obě smluvní strany. Telefonické a on-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 15-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu. Nápoje a další doplňkový sortiment rozvážíme pouze s jídlem, nelze objednat samostatně.

 1. Ceny za rozvoz jsou účtovány podle aktuálního ceníku dopravného. Ceník a způsob výpočtu dopravného je k nahlédnutí na webových stránkách.
 1. Dodací podmínky:

Termín doručení je individuální dle počtu přijatých objednávek a zaneprázdněnosti restaurace, maximální doba doručení je 120 minut. Zákazník se může o předpokládaném času doručení své objednávky informovat u dispečera přijímajícího telefonické objednávky na telefonním čísle uvedeném výše Tento čas je však pouze orientační. Jídlo bude podle provozních možností dodavatele doručeno v co nejkratší možné době. V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, přímo ovlivňující zpoždění objednávky, bude zákazník včas upozorněn na tuto skutečnost.

Jídlo se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím domu. Při dodávce zboží obdrží zákazník také doklad popřípadě kompletní nabídku s kompletními informacemi o objednávce.

Jídla jsou určena k okamžité spotřebě.

 1. Osobní odběr zboží

Zákazníkům nabízíme také možnost objednání jídla s tím, že si jej mohou vyzvednout přímo v provozovně. Pokud si zákazník vytvoří objednávku on-line, musí se vždy telefonicky informovat na čísle Osobní odběr objednávky je možný skrze výdejní okno restaurace na adrese Horní náměstí 34, Opava, 

  

5.Platby za zboží:

Zákazník může zaplatit zboží několika způsoby:

– platba v hotovosti při převzetí objednávky řidiči

– platba pomocí platební karty: Visa, Maestro, MasterCard (u řidiče i při osobním vyzvednutí)

– elektronickou stravenkou společnosti  Sodexo, Ticket Restaurant (pouze při osobním odběru)

Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

6.Reklamace (vrácení peněz, vrácení zboží)

Vaše reklamace vyřizujeme pouze na telefonní lince 775 07 00 14 v průběhu otevírací doby. Na reklamace, které obdržíme na firemní e-mail nebudeme brát zřetel. Na tento e-mail můžete posílat Vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání. Pokud objednané zboží nesplňuje Vaše požadavky je možno jej reklamovat a požadovat vrácení peněz, každá reklamace je individuálně posouzena. Reklamace probíhá bezhotovostním převodem na Váš účet.

Doporučujeme si na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je, cokoli v nepořádku ihned kontaktujte naší telefonní linku.. Reklamované původní produkty, musí být vždy navráceny. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele a mimosoudní řešení sporu

Dodavatel -tj. – Continental Gastro s.r.o., 28.října 93/25, Opava, 747 05, IČO: 07721153, DIČ: CZ07721153 Svědomím a souhlasem zákazníků jejich osobní údaje a to konkrétně jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo, shromažďuje.

Zákazník má možnost projevit svůj souhlas s dodávkou obchodních a reklamních sdělení prostřednictvím SMS, nebo e-mailu a to zejména za účelem pohodlného přístupu k nejnovějším informacím. Tyto informační sdělení zákazník nebude dostávat, pokud k tomu sám nesvolí.

Osobní údaje všech svých zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí osobě. Veškeré údaje může také zákazník kdykoliv změnit v editaci svého uživatelského účtu. Toto slouží zejména při změně dodací adresy zákazníka nebo také například při doručení zboží na různé společenské události.

Provozovatel zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů portálů. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje uživatele portálů nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám s výjimkou uvedených zpracovatelů plateb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., – o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou také zpracovávány v elektronické podobě. Uživatel tímto potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen, že se jedná o dobrovolné a svobodné poskytnutí osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat písemnou nebo elektronickou formou podle postupu uvedeného výše.

Uživatel souhlasí s užitím cookies při užívání všech portálů provozovatele.

Uživatel, který je spotřebitelem, má plné právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb podle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů podáním návrhu na zahájení mimosoudního řízení České obchodní inspekci, www.coi.cz, Štěpánská 15, 120 00 Praha Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit své obchodní podmínky.

8.Závěrečná ustanovení

Veškeré obchodní podmínky uvedené výše jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, přičemž tyto změny budou vždy ohlášeny na internetových stránkách 

V Opavě dne 05.04.2020

KONTAKT

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OTEVÍRACÍ DOBA restaurace

Pondělí – Pátek – 8:00 – 20:00
Sobota – 9:00 – 20:00
Neděle – 9:00-  18:00

 

OTEVÍRACÍ DOBA - ROZVOZ JÍDEL

PONDĚLÍ- NEDĚLE – 8:00 – 20:00